March 27-30, 2008
Guangzhou

December 3-7, 2008
Dubai

May 29 – June 1, 2008
Kuala Lumpur

March 6-10, 2007
Kuala Lumpur

July 6-9, 2006
Kuala Lumpur

October 18-22, 2007
Mumbai

September 14-17, 2006
Mumbai

March 7-11, 2006
Kuala Lumpur

October 12-16, 2005
Mumbai

March 1-5, 2005
Kuala Lumpur